การบริการเงินฝาก
เอกสารที่ประชาชนต้องใช้แสดงตนในการทำธุรกรรมต่างๆ กับหน่วยงาน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สนง.ปปง.) ขอความร่วมมือดำเนินการประชาสัมพันธ์
เรื่อง เอกสารที่ประชาชนต้องใช้แสดงตนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงาน ดังนี้