การบริการเงินฝาก
กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย

ให้สมาชิกแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ ณ ท้องที่เกิดเหตุ แล้วนำสำเนาหลักฐาน การบันทึกคดีมายื่นความจำนงขอออก  
สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ กำหนดโดยสหกรณ์ฯ คิดค่าธรรมเนียมในการออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ เล่มละ 50 บาท