การบริการเงินฝาก
โอนเงินซื้อหุ้น – ชำระเงิน – นำฝาก

สมาชิกสามารถซื้อหุ้น ชำระหนี้ กับสหกรณ์ฯ ได้ ดังนี้
    1. ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานสหกรณ์เวลาการให้บริการ 08.30 น. – 15.30 น. โดยมีแบบฟอร์มการขอเปิดบัญชี ,
การฝาก และการถอน ของแต่ละประเภทบัญชี
    2. แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด” ทางสหกรณ์ฯ จะทำรายการให้
ณ วันที่เงินเข้าบัญชีธนาคารและหากมีค่าธรรมเนียมทางสหกรณ์จะดำเนินการหัก จากหน้าแคชเชียร์เช็ค
    3. ฝากเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย เมื่อโอนเข้าบัญชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว กรุณาเขียนชื่อ เลขทะเบียนสมาชิก พร้อมทั้งเบอร์โทรติดต่อกลับ วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน ในสำเนาสลิปใบนำฝาก และส่งโทรสารมาที่ 0-5322-4056
งานการเงิน (หากส่งเอกสาร/หลักฐาน มาหลังเวลา 15.30 น. งานการเงินจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป) พร้อมทั้งโทรศัพท์ตรวจสอบ 0-5322-4056-7