การบริการเงินฝาก
การฝากเงิน

    - เงินฝากออมทรัพย์ จำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 100 บาท คิดดอกเบี้ย เป็นรายวันทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชี
ทุกวันที่ 30 มิถุนายนและวันที่ 31ธันวาคม ของทุกปี การถอนเงินจะถอนเมื่อใด จำนวน เท่าใดก็ได้ แต่ต้องเหลือเงิน
ในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท
    - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันทบเป็นเงินต้น
เข้าบัญชี ทุกวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี การถอนเงินจะถอน
จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องเหลือเงินในบัญชีไม่น้อยกว่ำ 1,000 บาท ถอนได้ ไตรมาสละหนึ่งครั้ง หากในไตรมาสใด
มีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์ฯ จะคิดค่าธรรมเนียม การถอนครั้งต่อๆ ไป ในอัตราร้อยละหนึ่ง ของจำนวนเงินที่ถอน