webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 
ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

        นายสวัสดิ์  อินแถลง ประธานกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด  เป็นประธานดำเนินการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมี น.ส.อภิวันท์ สิทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 นายประยุทธ์ เป็นมูล นักวิชาการสหกรณ์ 
ชำนาญการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, น.ส.ภัค ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการ  และ น.ส.กรณิศ พงค์ตุ้ย หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ จาก ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ, นางผ่องภัณฑ์ บุญบันดาร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการพิเศษ น.ส.เปลวใจ รักษวิณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด พร้อมด้วย ร.ศ.เพ็ญศรี  ภู่อุทัย 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต น.ส.สุกัญญา คำนวณสกุณี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้นำเสนอและชี้แจงงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้สมาชิกพิจารณาอนุมัติ และมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ ร่วมกันนำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้
        ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน, ผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2563 และได้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563, อนุมัติ
การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563, อนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบและพิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์, พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ระยะเวลาตั้งแต่ ปี 2564-2568 และแผนงาน โครงการ งบประมาณ ประจำปี 2564 ตลอดจนพิจารณาอนุมัติ เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำ 2564 ตามข้อบังคับ ข้อที่ 59 คณะกรรมการที่ดำเนินการมาครบตามวาระต้องออกจาก
การเป็นคณะกรรมการและแทนกรรมการที่เสียชีวิตระหว่างปี รวมจำนวน 8 ท่าน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเรียบร้อยดี
        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการจัดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ สำหรับการจัดงาน การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 
อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่