webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

        นายสวัสดิ์ อินแถลง ประธานกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย รองประธานกรรมการ 
เหรัญญิก ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และผู้จัดการเข้าร่วมงานกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยร่วมพิธี
วางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ บริเวณหน้าอาคาร              คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยกระบวนการ
สหกรณ์” โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  การจัดงานครั้งนี้โดย สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในขบวนการสหกรณ์ให้เกิดความร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์ แสดงถึงการรวมพลังสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันในขบวนการสหกรณ์ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชาวสหกรณ์และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564