webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ 
มอบของที่ระลึกแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด

        ผู้ช่วยผู้จัดการ  ช.ส.ค.สาขาภาคเหนือมอบของที่ระลึกแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด สำหรับรางวัลในการ
1. ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน /เงินฝากประจำ สูงสุดลำดับที่ 1  ประจำปี 2563
2.ถือหุ้นสูงสุดลำดับที่ 2 ประจำปี 2563
3.ถือหุ้นสม่ำเสมอ ประจำปี 2563