webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร
อาหารว่าง "น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ สังขยา กล้วยแขก และกระบอกทอด" ประจำปี 2565

        นายสวัสดิ์  อินแถลง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร อาหารว่าง "น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ สังขยา กล้วยแขก และกระบอกทอด" ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับ นำไปปฏิบัติเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด